Vorstand des ÖTF

 

'.'; // Fliesstext $input =<<< EOT Präsident des ÖTF Vizepräsident der IDO Couple Dance Departement Director der IDO Dr. Klaus Höllbacher Peter Roseggerstr 24 8053 Graz Telefon: 0676/72125 72 oder privat 0676/847212575 E-Mail: office@dietanzschule.at EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Präsident des ÖTF
Vizepräsident der IDO
Couple Dance Departement Director der IDO
Dr. Klaus Höllbacher
Peter Roseggerstr 24
8053 Graz

Telefon: 0676/72125 72 oder privat 0676/847212575
E-Mail: office@dietanzschule.at

" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text; echo ""; } ?>'.'; // Fliesstext $input =<<< EOT Vizepräsident des ÖTF Mag. Manuela Danek 2100 Korneuburg Mobil: 0650 88 13 535 E-Mail: manuela.danek@vtoe.at EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Vizepräsident des ÖTF
Mag. Manuela Danek

2100 Korneuburg

Mobil: 0650 88 13 535
E-Mail: manuela.danek@vtoe.at
" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text; echo ""; } ?>'.'; // Fliesstext $input =<<< EOT Kassier Philipp Kummer Graz Mobil: E-Mail: EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Kassier
Philipp Kummer

Graz

Mobil:
E-Mail:

" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text; echo ""; } ?>'.'; // Fliesstext $input =<<< EOT Schriftführerin: Martina Schwebach Telefon: E-Mail: EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Schriftführerin:

Martina Schwebach
Telefon:
E-Mail:

" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text; echo ""; } ?>'.'; // Fliesstext $input =<<< EOT Sportdirektorin: Yvonne Rueff Telefon: Mobil: E-Mail: EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Sportdirektorin:

Yvonne Rueff
Telefon:

Mobil:
E-Mail:
" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text; echo ""; } ?>