Informieren Sie sich

Partnerverbände 

'.

'; // Fliesstext echo "

Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer


"; $input =<<< EOT Disziplin: Latein Kontakt: Peter Erlbeck Sandleitengasse 45; A-1160 Wien Tel.: Peter +436801117265 Tel.: Claudia +4367761369727 EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Disziplin: Latein
Kontakt: Peter Erlbeck
Sandleitengasse 45; A-1160 Wien
Tel.: Peter +436801117265
Tel.: Claudia +4367761369727" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text ; print 'peter.erlbeck@gmail.com'; echo ""; } ?>  

'.

'; // Fliesstext echo "

Virgiliu Bumbu & Kamila Sakowska


"; $input =<<< EOT Disziplin: Standard Kontakt: Virgiliu Bumbu Am Kaisermühlendamm 85/13; A-1220 Wien Telefon: +4369917307137 EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Disziplin: Standard
Kontakt: Virgiliu Bumbu
Am Kaisermühlendamm 85/13; A-1220 Wien
Telefon: +4369917307137
" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text ; print 'virgiliu55_b@yahoo.com'; echo ""; } ?>  

'.

'; // Fliesstext echo "

Roland Mader & Franziska Triebe-Mader


"; $input =<<< EOT Disziplin: Standard und Latein Kontakt: Franziska Triebe-Mader A-2435 Wienerherberg; Kleinfeldgasse 15 Tel.: +43 664-3005 432 EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Disziplin: Standard und Latein
Kontakt: Franziska Triebe-Mader
A-2435 Wienerherberg; Kleinfeldgasse 15
Tel.: +43 664-3005 432" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text ; print 'sektion.tanz@drei.at'; echo ""; } ?>  

'.

'; // Fliesstext echo "

Marvin Nigg & Claudia Obmascher


"; $input =<<< EOT Disziplin: Latein Kontakt:Claudia Obmascher Huetweg 12; A-6406 Oberhofen Tel.; Claudia +436505405917 Tel.: Marvin+436505555595 EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Disziplin: Latein
Kontakt:Claudia Obmascher
Huetweg 12; A-6406 Oberhofen
Tel.; Claudia +436505405917
Tel.: Marvin+436505555595" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text ; print 'c.obmascher@gmail.com'; echo ""; } ?>  

'.

'; // Fliesstext echo "

Wilhelm Gabalier & Christiana Gabalier


"; $input =<<< EOT Disziplin: Standard und Latein Kontakt: Wilhelm Gabalier A-8042 Graz; Hohenrainstr. 96 Tel.: Christiana +43-699-1902 2294; Tel.: Wilhelm +43-664-12707 47 EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Disziplin: Standard und Latein
Kontakt: Wilhelm Gabalier
A-8042 Graz; Hohenrainstr. 96
Tel.: Christiana +43-699-1902 2294;
Tel.: Wilhelm +43-664-12707 47" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text ; print 'wilhelm.gabalier@gmx.net'; echo ""; } ?> Neue Seite 1

Unsere Paare sind jetzt auch auf facebook.com vertreten ...

PTVÖ - Professional TurniertanzVerband Österreichs